ประกาศปรับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสระ

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระ
เรื่อง  ปรับการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                                                                                                                ——————————

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองสระ จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านหนองสระ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่   ๑  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔

สุภรัตน์  ศิริพร

( นางสุภรัตน์  ศิริพร )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหนองสระ

(11 มาตรฐาน  51  ตัวบ่งชี้)

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

                                มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

                      ตัวบ่งชี้

1.1   มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.2   มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

1.3   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

1.4   หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

                               มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                      ตัวบ่งชี้

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

2.4 ชื่นชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักธรรมชาติ

                               มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

                      ตัวบ่งชี้

3.1   มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

3.2   มีความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน

3.3   เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.4   ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

                                มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา   

                      ตัวบ่งชี้

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ  และรักการเรียนรู้

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

                                มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                    ตัวบ่งชี้

5.1   ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

5.2   ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

5.3   ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

5.4   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

5.5   ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

5.6   ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

5.7   ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

5.8   ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

5.9   ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

5.10 ครู จัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

                                มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                    ตัวบ่งชี้

6.1   ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัย

6.2   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

6.3   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

6.4   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

6.5   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

6.6   ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

6.7   เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

                                มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

                    ตัวบ่งชี้

7.1   มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2   มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

7.3   จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

7.4   สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น

7.5   จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

                                มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                      ตัวบ่งชี้

8.1  กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

8.2  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.3   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

8.4   ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

8.5   นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8.6  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                                มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

                      ตัวบ่งชี้

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

                                มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

                      ตัวบ่งชี้

10.1 จัดทำโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

10.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

                                มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

                      ตัวบ่งชี้

11.1 จัดทำโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านหนองสระ

(15 มาตรฐาน  65  ตัวบ่งชี้)

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

                                มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

                      ตัวบ่งชี้

1.1   มีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพ และออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

1.2   มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3   ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

                               มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

                      ตัวบ่งชี้

2.1 มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3 ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

2.4 ตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                               มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                      ตัวบ่งชี้

3.1   มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

3.2   มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

3.3   เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

3.4   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

                                มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

                      ตัวบ่งชี้

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

                               มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                      ตัวบ่งชี้

5.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

5.2   ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

5.3   ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

5.4   ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

                               มาตรฐานที่6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

                      ตัวบ่งชี้

6.1   วางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จ

6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

                                มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                    ตัวบ่งชี้

7.1   ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7.2   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

7.3   ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

7.4   ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

7.5   ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.6   ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

7.7   ครูมีการศึกษา-วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

7.8   ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

7.9   ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

                                มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                    ตัวบ่งชี้

8.1   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

8.2   ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

8.3   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

8.4   ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

8.5   นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

8.6   ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

                                มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                    ตัวบ่งชี้

9.1   คณะกรรมการสถานศึกษา รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

9.2   คณะกรรมการสถานศึกษา กำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

9.3   ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

                                มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

                      ตัวบ่งชี้

10.1  หลักสูตรการศึกษา เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

10.5  นิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

                                มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

                      ตัวบ่งชี้

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

11.2  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

                                มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                      ตัวบ่งชี้

12.1   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.2  จัดทำ/ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.3   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

12.4   ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

12.5   นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

12.6  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                                มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

                      ตัวบ่งชี้

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ           สถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

                                มาตรฐานที่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

                      ตัวบ่งชี้

14.1 จัดทำโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

                                มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

                      ตัวบ่งชี้

15.1 จัดทำโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

Advertisements

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสระ

เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองสระ 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

———————————————————

                โดยที่มีการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  บูรณาการกับสภาพปัญหา  ความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงมีวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายแตกต่างกันไป  ดังนั้น  เพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีทิศทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  อันจะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพใกล้เคียงกัน  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขึ้น

                ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  มาตรา  9 (3)  ที่ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา  และมาตรา  48  ให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

                ทั้งนี้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองสระ    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่  15  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2554 จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองสระ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                ประกาศ    ณ    วันที่  15  สิงหาคม  2554

                                              สุภรัตน์  ศิริพร

                                     ( นางสุภรัตน์  ศิริพร )

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ

มาตรฐานระดับปฐมวัย / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก  ( 8  มาตรฐาน   33  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่  1  เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

1.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน

1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต

1.3  มีความกตัญญูกตเวที

1.4  มีเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

1.5  ประหยัดรู้จักใช้และรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

1.6  มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

1.7  มีจิตสาธารณะ*

มาตรฐานที่  2  เด็กมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.1  รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

2.2  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่  3  เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.1  สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน

3.2  ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน

3.3  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

3.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่  4  เด็กสามารถคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.1  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้

4.2  แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

4.3  มีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มาตรฐานที่  5   เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

5.1  มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก

5.2  มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

5.3  มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ

5.4  มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์

5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

5.6  มีทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก และการกะประมาณ

5.7  เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ

มาตรฐานที่ 6  เด็กมีความสนใจใฝ่รู้  รักการอ่านและพัฒนาตนเอง

6.1  รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล และมีความสนใจใฝ่รู้

6.2  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนุกกับการเรียนรู้

มาตรฐานที่  7    เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

7.1  รักการออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้

7.2  มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

7.3 เห็นโทษ ของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา

7.4  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

7.5  ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

มาตรฐานที่  8   เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และ การเคลื่อนไหว

8.1  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

8.2  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

8.3  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้  (2 มาตรฐาน  14  ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่   9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง

9.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

9.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

9.3  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนละพัฒนาเด็ก

9.4  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น  ใจกว้าง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

9.6  สอนตรงตามวิชาเอก –โท หรือตรงตามความถนัด

9.7  มีจำนวนพอเพียง ( หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ

10.1  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

10.2  มีการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล

10.3  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

10.4  มีความสามารถในการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก

10.5  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงโดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย

10.6 มีการนำผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ

10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและนำผลไปใช้พัฒนาเด็ก

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ( 6  มาตรฐาน   34  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่ 11   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

11.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

11.2  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ

11.3  มีความสามารถในการบริหารวิชาการและการจัดการ

11.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

มาตรฐานที่ 12   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

12.1  มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

12.2  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

12.3  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

12.4  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

12.5  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาเด็ก

มาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

13.1  มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา

13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม

13.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

13.4  มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

13.5  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

13.6  มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล*

มาตรฐานที่  14   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

14.1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและท้องถิ่น

14.2  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนอง ความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก

14.3  มีการส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

14.4  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการผ่านการเล่นและเด็กได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง

14.5  มีการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่างเป็นระบบ

14.6  มีการนิเทศและนำผลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ

14.7  มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์

มาตรฐานที่  15   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

15.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างทั่วถึง

15.2  มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการทางสมองตุ้นี่   ะสบการณ์นณ์การเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

15.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม

15.4  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว

15.5  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

15.6  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

15.7  มีการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต*

มาตรฐานที่  16   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

16.1  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม

16.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก

16.3  มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

16.4  มีห้องเรียนห้องสมุดสนามเด็กเล่นพื้นที่สีเขียว/สิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

16.5  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ( 2  มาตรฐาน   4  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่ 17   สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.2  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 18   สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา   สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

18.1  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ( 8  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

1.1  มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาที่ตนนับถือ

1.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต

1.3  มีความกตัญญูกตเวที

1.4  มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

1.5  ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

1.6  ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย

1.7  มีจิตสาธารณะ*

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.1  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

2.2  เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.1  มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ

3.2  เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

3.3  ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาและภูมิใจในผลงานของตนเอง

3.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.5  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีที่ตนสนใจ

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

4.1  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม

4.2  สามารถคาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการตัดสินใจได้

4.3  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ

4.4  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ

มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

5.1   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์

5.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

5.3  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือนำเสนอวิธีการต่างๆ

5.4  สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

5.5  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6.1  มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักการตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

6.2  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้สื่อต่างๆได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

6.3  มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ( 8  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่   7    ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

7.1  มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

7.2  มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

7.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

7.4  มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น

7.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

มาตรฐานที่    8   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และ กีฬา

8.1  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ

82.  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์

8.3  ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน  ( 2  มาตรฐาน  14  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่    9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง

9.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

9.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

9.3  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนละพัฒนาผู้เรียน

9.4  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น  ใจกว้าง  และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

9.5  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

9.6  สอนตรงตามวิชาเอก –โท หรือตรงตามความถนัด

9.7  มีจำนวนพอเพียง ( หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)

มาตรฐานที่    10   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.1  มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10.2  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

10.3  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.4  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

10.5  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียน

10.6 มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ( 6 มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่   11   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

11.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

11.2  มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำทางวิชาการ

11.3  มีความสามารถในการบริหารวิชาการและการจัดการ

11.4  มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ

มาตรฐานที่    12   สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

12.1  มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

12.2  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

12.3  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

12.4  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

12.5  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่    13   สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

13.1  มีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา

13.2  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม

13.3  มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา

13.4  มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

13.5  มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

13.6  มีการใช้ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่   14   สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

14.1  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

14.2  มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ

14.3  มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

14.4  มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

14.5  มีการจัดระบบ บันทึก การรายงานผล การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน

14.6  มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

14.7  มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ( 6 มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่    15   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

15.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง

15.2  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

15.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

15.4  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาน

15.5  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ

15.6  มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์  วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

15.7  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

15.8  มีการจัดกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต*

มาตรฐานที่    16   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

16.1  มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม

16.2  มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

16.3  มีการให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

16.4  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี

16.5  มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( 2 มาตรฐาน  4  ตัวบ่งชี้ )

มาตรฐานที่    17   สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.2  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

มาตรฐานที่    18   สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา   สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

18.1  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

18.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน