รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2554

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 27 กันยายน 2554 โรงเรียนบ้านหนองสระ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2554 จาก คณะกรรมการของ สพฐ. ประกอบด้วย นายวิสิฐศักดิ์  บุ่งทวย (ผอ.โรงเรียนบ้านท่าวัด สพป.สกลนคร เขต 1)และ น.ส.ฉลุไล วงศ์ประชุม (ศน. สพป.สกลนคร เขต 2)

และผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลระดับชาติจากเลขาธิการ สพฐ. ประจำปี 2554

Advertisements

การแก้ไขปัญหาการอ่าน เขียน คิดคำนวณ

    

This slideshow requires JavaScript.

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554

 

จากผลการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป. 3  และ  ป. 6  ในปีการศึกษา 2553  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ต่ำกว่าระดับประเทศ  และเนื่องจากการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ จนถึงอ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งทักษะการคิดคำนวณ นั้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาการอื่นๆ  ต่อไป โรงเรียนบ้านหนองสระ      จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียน  และคิดคำนวณ  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้เรียนจนถึงระดับสูงสุดอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนตลอดไป จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  และคณิตศาสตร์ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสระ.

 

กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่าน-เขียน คิดคำนวณ

 

เป้าหมาย       ช่วงชั้นที่ 1  ( ป. 1-3)   นักเรียนอ่านออกเขียนได้  คิดคำนวณได้

                    ช่วงชั้นที่ 2  ( ป. 4-6)   นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง  คิดคำนวณได้

                       พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน  ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1  ( ป. 2-3)   นักเรียนอ่านออกเขียนได้

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ และ CAI  

กำหนดฐานการเรียนรู้  3  ฐาน ดังนี้

ฐานที่ 1  สำหรับนักเรียนอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้

          ใช้สื่อการเรียนรู้เป็นแบบฝึกทักษะ ชุดที่ 1  จำนวน  5  เล่ม  และ CAI ของ กศน. 1  แผ่น  ดังนี้

(1)    แบบฝึกอ่านพยัญชนะ

(2)    แบบฝึกเขียนพยัญชนะ

(3)    แบบฝึกอ่านสระ

(4)    แบบฝึกเขียนสระ

(5)    แบบฝึกอ่านเขียนวรรณยุกต์

(6)    บทท่องคำคล้องจอง

(7)    บทอาขยาน

(8)    CAI ของ กศน.

ฐานที่ 2  สำหรับนักเรียนที่ผ่านฐานที่ 1 มาแล้ว

          ใช้สื่อการเรียนรู้เป็น แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 จำนวน 3 เล่ม, บทท่องคำคล้องจอง,  บทอาขยาน หนังสือหัดอ่านคุณหนูอ่านเอง 3 เล่ม, CAI ของ กศน. 1  แผ่น  และบัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล ถึง ป. 3 

ฐานที่ 3  สำหรับนักเรียนที่ผ่านฐานที่ 2 มาแล้ว

          ใช้สื่อการเรียนรู้เป็น แบบฝึกทักษะชุดที่ 3  จำนวน 3 เล่ม บทท่องคำคล้องจอง  บทอาขยาน, CAI ของ กศน. 1  แผ่น  และบัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล ถึง ป. 3 

ช่วงชั้นที่ 2  ( ป. 4-6)   นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน-เขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 2 ชุดที่ 3  และ บัญชีคำพื้นฐาน ป. 4 ถึง ป. 6 

                                   พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ  สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 – 6

ใช้ ชุดฝึก/นวัตกรรม  ดังนี้

  1. กิจกรรมท่องสูตรคูณ ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า
  2. เกม SUDOKU
  3. เกมหมากฮอส, หมากรุก, โดมิโน
  4. เกม 180 IQ
  5. แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป. 2 -6

แข่งขันวิชาการ ประจำปี 2554

โรงเรียนบ้านหนองสระนำนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง ในวันที่  12-16  กันยายน  2554  ที ร.ร.บ้านดอนยาง และโรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยได้เหรียญทอง 2 รายการ จากการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป. 4-6  โดย เด็กหญิงชลลดา  ศรีนารัตน์  ครูผู้ฝึกสอนคือ นายวัฒนา  จันทร์งาม

และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6 โดย ด.ญ.ชลลดา ศรีนารัตน์ และ ด.ช.พิทยา  บุญผล ครูผู้ฝึกสอนคือ นายวัฒนา  โยธานัก

ส่วนการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รางวัลเหรียญเงิน ทั้งสองรายการ

โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โรงเรียนบ้านหนองสระ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2554  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2554  โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าปอแดง  มาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และอนามัยช่องปาก และให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพปาก เคลือบหลุมร่องฟัน   ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูปฐมวัยให้ความรู้ เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  จริยธรรม พหุปัญญา ของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย  รวมทั้งสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน  ล้างห้องน้ำ จากสารชีวภาพโดยนักเรียน  ทำให้ผู้ปกครอง ได้รับความรู้ ฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

This slideshow requires JavaScript.

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เลี้ยงปลาในบ่อดิน   ปลูกป่า   ออมทรัพย์ ธนาคารขยะ   ให้อาหารปลา   ปลูกผักสวนครัว        ชุมชนร่วมพัฒนา      

  สาธิตการทำหัวเชื้อ EM  ทำน้ำยาล้างจานจาก EM   และทำน้ำยาอเนกประสงค์จาก EM    ในวันประชุมผู้ปกครอง     

This slideshow requires JavaScript.

ประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก

This slideshow requires JavaScript.

                                 

การสานตะกร้า, กระเป๋าจากหลอดพลาสติก

  วัสดุอุปกรณ์

1. หลอดพลาสติก     2. สายยาง   

   3. น็อต                4. เชือก        

   5. ลวด                 6. กรรไกร

   7. ไม้โปรแตรกเตอร์

  ขั้นตอนการทำงาน

     1.  การเตรียมงาน : ศึกษาสำรวจข้อมูล รวบรวมเงินทุน กำหนดราคาต้นทุน ราคาจำหน่าย  คิดกำไร ต่อ 1 ชิ้นงาน

     2. การเตรียมสถานที่  : จัดสถานที่, เตรียมวัสดุอุปกรณ์

     3. การดำเนินงาน : ศึกษาหาความรู้เบื้องต้น จากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้        

–  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  จัดทำ 

–  จำหน่าย  เก็บเงิน  ทำบัญชี

–  ประเมินการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จงานแต่ละครั้ง  ประเมินสรุปเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้น แล้วเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาชีพ

     4. วิธีทำของใช้จากหลอดพลาสติก

          ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย หลอดพลาสติกหลากสี  กรรไกร  สายยาง  น็อต  เชือก  ลวด

          ขั้นที่ 2 ขั้นสานก่อก้นของใช้ โดยนำหลอดมาพับครึ่งแล้วตัดออกจากกัน  แล้วนำหลอดที่ตัดมาพับเพื่อก่อตัวและสานความกว้าง  8  แถวความยาว  12  แถว 

          ขั้นที่ 3 ขั้นสานขอบปากของใช้ ก่อตัวจนเสร็จแล้วนำมาพับปากให้เรียบร้อย

          ขั้นที่ 4  ขั้นทำสายคล้องตะกร้า  นำเหล็กแหลมมาเจาะรู  ใส่สายยางและเชือกเจาะรู  แล้วใส่น็อต ล็อคให้แน่น เป็นอันเสร็จ.